Bekendtgørelse om REACH-forordningens Artikel 33

REACH ("Europa-Parlamentets forordning (EF) nr. 1907/2006 om registrering, evaluering, autorisering samt begrænsninger for kemikalier”) er en lovgivningsramme for forvaltning af kemikalier inden for den Europæiske Union, som trådte i kraft den 1. juni 2007.

Artikel 33, Kommunikation af information om kemikalier i artikler

Husqvarna Group giver følgende information om kemikalier, der er identificeret af det Europæiske Kemiske Agentur som kandidater for appendiks XIV i REACH-forordningen (den såkaldte kandidatliste), i en koncentration på over 0,1% vægt/vægt i artikler.

Bekendtgørelse om REACH-forordningens Artikel 33