Podmienky používania

Keďže sú informácie poskytnuté prostredníctvom webových stránok spoločnosti Partner v čase ich zaradenia pokladané za správne, spoločnosť Partner neposkytuje žiadne ručenie alebo záruku ohľadom akýchkoľvek hypertextových odkazov alebo iných informácií získaných priamo alebo nepriamo z webových stránok spoločnosti Partner a neprijíma žiadnu zodpovednosť za žiadne nepresnosti alebo chýbajúce údaje na webových stránkach spoločnosti Partner. Všetky informácie sú poskytované a používané s vedomím, že spoločnosť Partner nebude zodpovedať za žiadne straty, ručenia, škody alebo náklady akéhokoľvek druhu, či už celkovo alebo čiastočne, priamo alebo nepriamo, vzniknuté v dôsledku použitia alebo spoliehaním sa na informáciu návštevníkom stránok alebo inou osobou .

Autorské práva

Obsah webových stránok je vlastníctvom spoločnosti © 2006 Husqvarna AB (publ) (alebo jej pridružených spoločností, kde je takto uvedené alebo ich poskytovateľov licencií), SE-561 82 Huskvarna, Sweden. Všetky práva vyhradené.

Informácie na webových stránkach zahrňujúce text, obrázky a zvuk nesmú byť, s výnimkou prísne súkromných účelov alebo tam, kde je uvedené inak, kopírované, premiestňované, distribuované alebo ukladané bez predchádzajúceho písomného povolenia spoločnosti Husqvarna AB (publ), a to bez obmedzenia. Zmeny obsahu webových stránok sú výslovne zakázané.

Niektoré časti webových stránok obsahujú obrázky, ktoré sú predmetom autorských práv ich poskytovateľov.

Obchodné značky

Ak nie je uvedené inak, značky uvedené na webových stránkach, logá spoločnosti a emblémy sú predmetom práv obchodných značiek spoločnosti Husqvarna AB (publ) (alebo jej pridružených spoločností).

Žiadne záruky alebo ručenia

INFORMÁCIE NA TÝCHTO WEBOVÝCH STRÁNKACH SÚ POSKYTOVANÉ "AKÉ SÚ (BEZ ZMENY)". V ŽIADNOM PRÍPADE NEBUDE SPOLOČNOSŤ HUSQVARNA ZODPOVEDNÁ VOČI ŽIADNEJ STRANE ZA ŽIADNE PRIAME ALEBO NEPRIAME, ŠPECIÁLNE ALEBO INÉ NÁSLEDNÉ ŠKODY Z POUŽITIA TEJTO STRÁNKY ALEBO AKÝCHKOĽVEK WEBOVÝCH STRÁNOK K TÝMTO STRÁNKAM PRIPOJENÝCH, VRÁTANE AKEJKOĽVEK STRATY ZISKU, PRERUŠENIA OBCHODU, STRATY PROGRAMOV ALEBO INÝCH DÁT VO VAŠOM INFORMAČNOM SYSTÉME ALEBO PODOBNE, A TO BEZ OBMEDZENIA, AJ KEĎ SME O TAKÝCHTO ŠKODÁCH VÝSLOVNE INFORMOVALI.

Spoločnosť Partner neposkytuje vôbec žiadne záruky alebo ručenia na žiadne iné webové stránky, na ktoré vstúpite cez jej webové stránky. Tieto sú iba považované za praktické a neznamená to, že spoločnosť Husqvarna súhlasí alebo prijíma akúkoľvek zodpovednosť za obsah alebo používanie takýchto webových stránok. Okrem toho, je na vás urobiť predbežné opatrenia a uistiť sa, že čokoľvek vyberáte pre vaše použitie, neobsahuje také položky ako vírusy, červy, trójske kone a iné prvky deštrukčnej povahy.

Informácie na týchto webových stránkach môžu obsahovať technické nepresnosti alebo typografické chyby.

Informácie obsiahnuté na týchto webových stránkach môžu byť kedykoľvek zmenené bez predchádzajúceho oznámenia.

Informácie, ktoré sú publikované na týchto webových stránkach, môžu obsahovať odkazy alebo krížové odkazy na produkty, služby atď. spoločnosti Partner, ktoré nie sú uvedené na trh alebo k dostaniu vo vašej krajine. Presnosť takýchto informácií nemôže byť zaručená, čiastočne preto, že sú tieto informácie predmetom zmien, špecifických požiadaviek alebo dostupnosti a takéto odkazy nevedú nutne k záveru, že spoločnosť Husqvarna zamýšľa takéto výrobky, služby atď. uviesť na trh vo vašej krajine. Pre celkové detaily týkajúce sa výrobkov, služieb atď., ktoré pre vás môžu byť dostupné a objednateľné, kontaktujte vášho miestneho predajcu.

Na webových stránkach je k dispozícii špecifický software

Akýkoľvek software, ktorý môže byť dostupný k stiahnutiu z týchto webových stránok ("Software") spadá pod autorské práva spoločnosti Husqvarna AB (publ), jej pridružených spoločností alebo jej dodávateľov.

Použitie Software sa riadi podmienkami licenčnej zmluvy koncového užívateľa, ak existuje, a ktorá sprevádza alebo je zahrnutá v Software ( "Licenčná dohoda"). Ako inak vyplýva z licenčnej dohody, Software je určený k stiahnutiu a používaniu výhradne koncovými užívateľmi. Akékoľvek kopírovanie alebo šírenie Software v rozpore s licenčnou dohodou môže viesť k trestnému stíhaniu podľa občianskeho a trestného práva.

BEZ OBMEDZENIA VYŠŠIE UVEDENEJ VETY PLATÍ, ŽE KOPÍROVANIE ALEBO ŠÍRENIE SOFTWARE NA AKÝKOĽVEK INÝ SERVER ALEBO MIESTO PRE ĎAĽŠIE ŠÍRENIE ALEBO PREPOSIELANIE JE VÝSLOVNE ZAKÁZANÉ.

SOFTWARE JE POD ZÁRUKOU, AK JESTVUJE, A TO LEN PODĽA PODMIENOK LICENČNEJ DOHODY. OKREM ZÁRUK V LICENČNEJ DOHODE, SPOLOČNOSŤ HUSQVARNA TÝMTO ODMIETA VŠETKY ZÁRUKY A PODMIENKY TÝKAJÚCE SA SOFTWARE, VRÁTANE VŠETKÝCH ZÁRUK A PODMIENOK OBCHODOVATEĽNOSTI, VHODNOSTI PRE KONKRÉTNY ÚČEL, NÁZVU A OBMEDZENIA.

Komentáre, otázky alebo návrhy

Vezmite prosím na vedomie, že akékoľvek informácie, nevyžiadané návrhy, nápady alebo iné písomné ponuky nebudú považované za dôverné a chránené zákonom. Zaslaním akejkoľvek informácie alebo materiálu udeľujete spoločnosti Husqvarna neobmedzenú, neodvolateľnú licenciu používať, kopírovať, vystavovať, predvádzať, upravovať, šíriť a distribuovať tieto materiály alebo informácie, a tiež súhlasíte, že spoločnosť Partner môže slobodne používať akékoľvek myšlienky, koncepty, know-how alebo postupy, ktoré ste nám poslali na akýkoľvek účel.