Användarvillkor

Även om informationen som tillhandahålls på Partners webbplats vid tiden för införandet anses vara korrekt, gör Husqvarna inga garantier eller utfästelser vad gäller denna, vilket inbegriper hypertextlänkar eller annan information som erhålls direkt eller indirekt från Partners webbplats, och tar heller inget ansvar för eventuella felaktigheter eller försummelser på Partners webbplats.

All information tillhandahålls och ska användas under den förutsättning att Partner inte tar ansvar för eventuella förluster, skadestånd, skador eller kostnader i någon form, vare sig helt eller delvis, direkt eller indirekt, som uppkommit till följd av att besökaren, eller någon annan person, använt eller förlitat sig på dylik information.

Copyright

Innehållet på webbplatsen skyddas av lagen om upphovsrätt (c) 2002-2003 Husqvarna AB (publ) (eller dess dotterbolag om så anges och/eller licensgivare), SE-561 82 Huskvarna. Alla rättigheter förbehålls.

Informationen på webbplatsen, inkluderande, dock inte begränsat till, text, bilder och ljud, får inte, förutom i strikt privata syften, eller om något annat anges, reproduceras, överföras, spridas eller lagras utan föregående skriftligt meddelande från Husqvarna AB (publ). Ändringar av innehållet på webbplatsen är uttryckligen förbjudna.

Vissa delar av webbplatsen innehåller bilder för vilka anskaffarna av dessa innehar copyright.

Varumärken

Om inget annat anges, omfattas de märken, logotyper och emblem som visas på webbplatsen av Husqvarna AB:s (publ) (eller dess dotterbolags)varumärkesrättigheter.

Inga garantier eller utfästelser

INFORMATIONEN PÅ DENNA WEBBPLATS TILLHANDAHÅLLS I “BEFINTLIGT SKICK”. PARTNER TAR UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER PÅ SIG ANSVARET GENTEMOT ANNAN PART FÖR EVENTUELLA DIREKTA, INDIREKTA, SÄRSKILDA ELLER ANDRA SKADOR SOM UPPSTÅR TILL FÖLJD AV ANVÄNDNING AV DENNA WEBBPLATS, ELLER NÅGON ANNAN WEBBPLATS SOM ÄR LÄNKAD TILL DENNA, INBEGRIPET, MEN INTE BEGRÄNSAT TILL , UTEBLIVEN VINST, VILKET INKLUDERAR, UTAN BEGRÄSNING, UTEBLIVEN VINST, STÖRNINGAR I VERKSAMHETEN, FÖRLUST AV PROGRAM ELLER ANDRA DATA I DINA INFORMATIONSHANTERINGSSYSTEM, ELLER PÅ ANNAT SÄTT, ÄVEN OM VI UTTRYCKLIGEN UPPMÄRKSAMMATS PÅ RISKEN FÖR SÅDANA SKADOR.

Partner lämnar inga garantier och/eller utfästelser av något slag vad gäller andra webbplatser som du kan få åtkomst till genom denna webbplats. Länkar till andra webbplatser tillhandahålls endast av praktiska skäl och innebär inte att Partner åtar sig något ansvar för innehållet på dylika webbplatser. Det är ditt eget ansvar att se till att det material du väljer att använda inte innehåller några virus, maskar, trojanska hästar eller på annat sätt destruktiva objekt.

Informationen på denna webbplats kan innehålla tekniska felaktigheter eller skrivfel.

Informationen på denna webbplats kan komma att ändras när som helst utan föregående meddelande eller andra förpliktelser.

Informationen på denna webbplats kan innehålla referenser eller korsreferenser till Partners produkter, tjänster m.m., som varken marknadsförs eller finns tillgängliga i ditt land. Riktigheten i dylik information kan inte garanteras, i synnerhet då informationen kan komma att ändras, underkastas särskilda krav m.m. Dylika referenser innebär således inte att Partner har för avsikt att marknadsföra sådana produkter, tjänster m.m. i ditt land. Kontakta din lokala återförsäljare för att få fullständiga uppgifter om vilka produkter, tjänster etc. som finns tillgängliga samt för att göra beställningar.

Specifik programvara som finns tillgänglig på webbplatsen

Husqvarna AB (publ) (eller dess dotterbolag) och/eller dess leverantörer har copyright på programvaror som går att ladda ned från denna webbplats (nedan kallat “Programvaran”).

Användningen av programvaran styrs av villkoren i slutanvändarens licensavtal (om sådant finnes) som medföljer, eller ingår i, Programvaran (“Licensavtal”). Om inget annat framgår av Licensavtalet, får Programvaran endast laddas ned för användning av slutanvändaren. All form av reproduktion eller spridning av Programvaran, som bryter mot villkoren i licensavtalet, kan resultera i civilrättsliga eller straffrättsliga processer.

UTAN ATT BEGRÄNSA DET OVANSTÅENDE, ÄR KOPIERING OCH REPRODUKTION AV PROGRAMVARAN TILL ANNAN SERVER ELLER PLATS FÖR VIDARE REPRODUKTION ELLER SPRIDNING UTTRYCKLIGEN FÖRBJUDET.

PROGRAMVARAN OMFATTAS BARA AV GARANTI, OM ALLS NÅGON, PÅ DE VILLKOR SOM ANGES I LICENSAVTALET. MED UNDANTAG FÖR EVENTUELLA GARANTIER I LICENSAVTALET, FRÅNSÄGER SIG HUSQVARNA HÄRMED ALLA GARANTIER AVSEENDE PROGRAMVARANS ALLMÄNNA BESKAFFENHET, INKLUSIVE ALLA UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER OM PROGRAMMETS SÄLJBARHET, LÄMPLIGHET FÖR VISST SYFTE, ÄGANDERÄTT OCH ICKE-INTRÅNG.

Kommentarer, frågor eller förslag:

Observera att all information, frivilligt lämnade förslag, idéer el. dyl. inte betraktas som konfidentiell information till vilken någon skulle ha äganderätt. När du skickar in information eller material till oss, beviljar du samtidigt Partner obegränsad och oåterkallelig tillåtelse att använda, reproducera, visa, framföra, modifiera, överföra och sprida materialet eller informationen och du samtycker också till att Partner fritt, och helt enligt eget tycke, får använda de idéer, förslag eller tekniker som du skickar in till oss.