REACH artikel 33 deklaration

REACH ("förordning (EG) nr 1907/2006 av Europaparlamentet om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier") är ett regelverk inom Europeiska Unionen för kemikalier som trädde i kraft den 1 juni 2007.

Artikel 33, lämnande av information om ämnen som ingår i varor

Husqvarna Group ger följande information om ämnen som har identifierats av den Europeiska kemikaliemyndigheten som kandidater till bilaga XIV i REACH (den så kallade kandidatförteckningen), i en koncentration om mer än 0.1% viktprocent i varor.

REACH artikel 33 deklaration