Warunki korzystania ze strony

Mimo, iż informacje podane na stronach internetowych Partner uznaje się za prawdziwe w momencie ich publikacji, firma Partner nie składa żadnych oświadczeń ani gwarancji w zakresie tych informacji, odnośników hipertekstowych ani żadnych innych danych, jakie można otrzymać pośrednio i bezpośrednio ze stron internetowych Partner, a także nie bierze odpowiedzialności za jakiekolwiek nieścisłości czy informacje pominięte na stronach internetowych Partner. Wszelkie informacje dostarczane są i powinny być wykorzystane z zastrzeżeniem, że firma Partner nie odpowiada za ewentualne straty, zobowiązania, szkody czy koszty dowolnego rodzaju, poniesione całkowicie lub częściowo, bezpośrednio lub pośrednio, w wyniku korzystania z takich informacji lub działania w oparciu o nie, przez odwiedzającego strony lub inną osobę

Informacje dotyczące praw autorskich

Zawartość niniejszej strony internetowej chroniona jest prawem autorskim należącym do © 2006 Husqvarna AB (publ) (lub wskazanych firm zależnych oraz licencjodawców), SE-561 82 Huskvarna, Szwecja. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Zabrania się kopiowania, przekazywania, rozpowszechniania oraz przechowywania bez uprzedniej pisemnej zgody firmy Husqvarna AB (publ) informacji z niniejszej strony internetowej, w tym między innymi tekstu, zdjęć i dźwięku, za wyjątkiem użycia ich do wyłącznych celów prywatnych, chyba że zaznaczono inaczej. Zabrania się modyfikowania zawartości niniejszej strony internetowej.

Niektóre części strony internetowej zawierają zdjęcia, które podlegają ochronie praw autorskich ich dostawców.

Znaki handlowe

Przedstawione na stronie znaki, logo firmy oraz symbole podlegają ochronie znaków handlowych firmy Husqvarna AB (publ) (bądź jej firm zależnych), o ile nie zaznaczono inaczej.

Bez oświadczeń i gwarancji

INFORMACJE NA NINIEJSZEJ STRONIE INTERNETOWEJ SĄ PODANE BEZ ŻADNYCH GWARANCJI. FIRMA PARTNER NIE ODPOWIADA WOBEC ŻADNEJ ZE STRON, NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA SZKODY POŚREDNIE, BEZPOŚREDNIE, SZCZEGÓLNE CZY WTÓRNE, WYNIKŁE Z JAKIEGOKOLWIEK WYKORZYSTANIA TYCH STRON, CZY INNYCH OZNACZONYCH HIPERLINKAMI NA TYCH STRONACH, WŁĄCZAJĄC W TO, BEZ OGRANICZEŃ, UTRACONE KORZYŚCI, PRZERWY W DZIAŁALNOŚCI, UTRATĘ OPROGRAMOWANIA BĄDŹ INNYCH DANYCH W PAŃSTWA SYSTEMIE DO PRZETWARZANIA INFORMACJI LUB INNYM, NAWET W PRZYPADKU WYRAŹNEGO OSTRZEŻENIA NAS O MOŻLIWOŚCI POWSTANIA TAKICH SZKÓD.

Firma Partner nie udziela żadnych gwarancji ani nie składa oświadczeń dotyczących żadnej innej strony internetowej, do której mogą mieć Państwo dostęp za pośrednictwem niniejszej strony. Informacje o nich zamieszczamy wyłącznie dla Państwa wygody i nie oznacza to, że firma Partner wspiera je bądź bierze odpowiedzialność za zawartość bądź wykorzystanie takiej strony. Dodatkowo, to Państwo odpowiadają za podjęcie środków ostrożności i sprawdzenie, czy dane wybrane do użytku nie są zainfekowane przez wirusy, robaki, konie trojańskie czy inne niszczycielskie elementy.

Informacje zawarte na niniejszych stronach mogą zawierać nieścisłe dane techniczne oraz błędy typograficzne.

Informacje zawarte na niniejszych stronach mogą zostać w dowolnym momencie zmienione bez zobowiązań czy wcześniejszego powiadomienia.

Informacje publikowane na niniejszej stronie internetowej mogą zawierać odsyłacze do produktów czy usług serwisowych Partner, niedostępnych w danym kraju. Nie gwarantujemy ścisłości takich informacji, szczególnie, że sytuacja ulega ciągłym zmianom dotyczącym konkretnych wymagań czy dostępności, i takie odsyłacze nie oznaczają, że Partner zamierza zapowiedzieć wprowadzenie takich produktów czy usług w danym kraju. Pełnych informacji na temat aktualnie dostępnych produktów i usług udzieli lokalny diler.

Oprogramowanie dostępne na stronie internetowej

Wszelkie oprogramowanie, które można pobrać z niniejszej strony internetowej ("Oprogramowanie"), chronione jest prawami autorskimi firmy Husqvarna AB (publ) (lub jej firm zależnych) oraz jej dostawców.

Korzystanie z oprogramowania jest regulowane przepisami zawartymi w umowie licencyjnej usługobiorcy, która dołączona jest do oprogramowania ("Umowa Licencyjna"). O ile nie postanowiono inaczej w Umowie Licencyjnej, oprogramowanie jest dostępne do pobrania tylko i wyłącznie dla usługobiorcy. Jakiekolwiek kopiowanie bądź rozpowszechnianie oprogramowania, niezgodnie z Umową licencyjną może skutkować pociągnięciem do odpowiedzialności cywilnej bądź karnej.

BEZ OGRANICZANIA POWYŻSZEGO, KOPIOWANIE BĄDŹ POWIELANIE TEGO OPROGRAMOWANIA NA JAKIMKOLWIEK INNYM SERWERZE LUB W INNEJ LOKALIZACJI W CELU DALSZEGO POWIELANIA BĄDŹ ROZPOWSZECHNIANIA JEST ZABRONIONE.

JEDYNĄ GWARANCJĄ, JAKĄ MOŻE BYĆ OBJĘTE NINIEJSZE OPROGRAMOWANIE, JEST GWARANCJA ZAWARTA W UMOWIE LICENCYJNEJ. ZA WYJĄTKIEM GWARANCJI ZAWARTEJ W UMOWIE LICENCYJNEJ, HUSQVARNA NINIEJSZYM WYŁĄCZA WSZELKIE GWARANCJE ORAZ WARUNKI DOTYCZĄCE TEGO OPROGRAMOWANIA, W TYM WSZELKIE DOROZUMIANE GWARANCJE ORAZ WARUNKI WYNIKAJĄCE Z POKUPNOŚCI, PRZYDATNOŚCI DO KONKRETNEGO CELU ORAZ NIENARUSZALNOŚCI.

Uwagi, pytania oraz propozycje

Należy pamiętać, że wszelkie informacje, niezamawiane propozycje, pomysły, bądź inne opinie nie będą traktowane jako poufne i chronione prawem wyłączności. Przesyłając wszelkie informacje bądź materiały, nadają Państwo firmie Partner nieograniczone, nieodwołalne prawo do użytkowania, reprodukcji, publikowania, przekształcania, przesyłania i rozprowadzania tych materiałów lub informacji, oraz zgadzają się Państwo na dowolne wykorzystanie przez firmę Partner wszelkich pomysłów, koncepcji, wiedzy specjalistycznej oraz technik, powierzanych nam w dowolnym celu.