REACH-artikkel 33 Erklæring

Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering, godkjenning av og begrensninger for kjemikalier (REACH) er et rammeverk for regulering av kjemikalier utarbeidet av Den europeiske union, som trådte i kraft den 1. juni 2007.

Artikkel 33, Formidling av opplysninger om stoffer i produkter

Husqvarna Group formidler følgende opplysninger om stoffer identifisert av Det europeiske kjemikaliebyrået som kandidater for Vedlegg XIV i REACH (den såkalte kandidatlisten), i en konsentrasjon på over 0,1 % masse/masse i produkter.

REACH-artikkel 33 Erklæring