Deklarācija REACH 33. panta sakarā

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 1907/2006, kas attiecas uz ķimikāliju reģistrēšanu, vērtēšanu, licencēšanu un ierobežošanu (REACH), ir Eiropas Savienības ķīmijas nozares tiesiskais regulējums, kas stājās spēkā 2007. gada 1. jūnijā.

33. pants. Pienākums paziņot informāciju par vielām izstrādājumos

Uzņēmums Husqvarna Group sniedz šādu informāciju par vielām, ko Eiropas Ķīmisko vielu aģentūra identificējusi kā REACH XIV pielikumā (tā sauktajā kandidātsarakstā) iekļaujamas vielas, kuru koncentrācija izstrādājumos pārsniedz 0,1% no svara.

Deklarācija REACH 33. panta sakarā