NAUDOJIMO SĄLYGOS

Partner patvirtina, kad pateikta informacija atitinka gamintojo turėtas žinias šios informacijos paskelbimo internete metu, tačiau nedaro jokių pareiškimų ir neteikia jokių garantijų šios informacijos, nuorodų, ar bet kokių kitų duomenų, tiesiogiai ar netiesiogiai gautų iš Partner svetainės, atžvilgiu, bei neprisiima jokios atsakomybės už Partner svetainėje pateiktą netikslią ar nevisą informaciją. Visa informacija yra pateikiama naudojimui su sąlyga, kad naudotojas supranta, jog Partner neprisiima jokios atsakomybės už nuostolius, žalą ar išlaidas, nesvarbu, ar jie būtų visa apimtimi, ar tik iš dalies susidarę lankytojui ar bet kuriam kitam asmeniui tiesiogiai ar netiesiogiai naudojantis šia informacija, pasinaudojus šia informacija ar pasitikint šia informacija.

Įspėjimas dėl autorinių teisių

Šios svetainės turinio autorinės teisės priklauso © 2006 Husqvarna AB (arba bendrovės filialams, kur tokie nurodomi, ir/ar bendrovės licencijų turėtojams), SE-561 82 Huskvarna, Švedija. Visos teisės priklauso autoriui.

Svetainėje pateiktą informaciją, įskaitant, bet neapsiribojant tekstą, vaizdus, garsą ir t.t., draudžiama atkurti, perduoti, platinti ar laikyti be išankstinio raštiško Husqvarna AB leidimo, išskyrus atvejus, kai tokia informacija naudojama griežtai asmeninimas tikslams arba atvejus, kai nurodoma kitaip. Keisti svetainės turinį yra kategoriškai draudžiama.

Kai kuriose svetainės dalyse pateikiamų paveikslėlių autorinės teisės priklauso jų pateikėjams.

Prekės ženklai

Išskyrus atvejus, kai nurodoma kitaip, svetainėje pateikiamiems ženklams, bendrovės logotipams ir emblemoms taikomos Husqvarna AB (ar jos filialų) nuosavybės teisės į prekės ženklą.

Jokių garantijų ar pareiškimų

INFORMACIJA SVETAINĖJE PATEIKIAMA „KAIP YRA“. PARTNER NEPRISIIMA JOKIOS ATSAKOMYBĖS UŽ DALINIUS, TIESIOGINIUS AR NETIESIOGINIUS, AR SPECIALIUOSIUS NUOSTOLIUS, SUSIDARIUSIUS DĖL ŠIOS SVETAINĖS AR BET KOKIOS KITOS HIPERSAITU SUSIETOS SVETAINĖS NAUDOJIMO, BE APRIBOJIMŲ, ĮSKAITANT PELNO NUOSTOLIUS, VERSLO SUTRUKDYMĄ, PROGRAMŲ BEI KITŲ DUOMENŲ INFORMACINĖJE SISTEMOJE AR KITUR PARADIMĄ IR T.T., NET IR TAIS ATVEJAIS, KAI MUMS AIŠKIAI PRANEŠAMA APIE TOKIŲ NUOSTOLIŲ GALIMYBĘ.

Partner nesuteikia jokių garantijų ir/ar nedaro jokių pareiškimų kitų svetainių, kurias galite pasiekti per Partner svetainę, atžvilgiu. Nuorodos į šias svetaines pateikiamos tik patogumo sumetimais ir jokiu būdu nereiškia, kad Partner pritaria šių svetainių turiniui ar naudojimui, ar prisiima kokią nors atsakomybę jų atžvilgiu. Be to, vartotojas savo atsakomybe turi imtis atsargumo priemonių, kad pasirenkamuose naudoti failuose bei programose nebūtų virusų, „kirminų“, „Trojos arklių“ ir kitų griaunamojo pobūdžio programų.

Šios svetainės informacijoje gali pasitaikyti techninių netikslumų ar spausdinimo klaidų.

Šioje svetainėje pateikiama informacija gali būti bet kada keičiama be išankstinio pranešimo ar įsipareigojimo.

Šios svetainės informacijoje gali būti nuorodų arba kryžminių nuorodų į Partner gaminius, paslaugas ir pan., kurie Jūsų šalyje neskelbiami ar neparduodami. Partner negali garantuoti tokios informacijos tikslumo, tuo labiau, kad tokia informacija gali būti keičiama, jai gali būti taikomi tam tikri reikalavimai ar pateikimo apribojimai, ir šios nuorodos jokiu būdu nereiškia, kad Partner ketina pristatyti šiuos gaminius, paslaugas ir pan. Jūsų šalyje. Išsamesnės informacijos apie gaminius, paslaugas ir pan., kurie pateikiami Jūsų šalyje ir kuriuos galima užsisakyti, teiraukitės pas artimiausią prekybos atstovą.

Speciali programinė įranga svetainėje

Bet kokios programinės įrangos, kuri šioje svetainėje pateikiama atsisiuntimui („Programinė įranga“), autorinės teisės priklauso Husqvarna AB (arba bendrovės filialams) ir/arba jos tiekėjams.

Programinės įrangos naudojimą reglamentuoja galutinio vartotojo licencinės sutarties, pridedamos prie programinės įrangos („Licencinė sutartis“), jeigu tokia taikoma, sąlygos. Išskyrus atvejus, kai Licencinėje sutartyje nurodoma kitaip, Programinę įrangą naudojimui gali atsisiųsti tik galutiniai vartotojai. Programinės įrangos atkūrimas ar platinimas kitiems nei Licencinėje sutartyje nurodytiems tikslams gali užtraukti pinigines baudas ir baudžiamąją atsakomybę.

NEAPSIRIBOJANT TUO, KAS PASAKYTA ANKSČIAU, PROGRAMINĖS ĮRANGOS ATKŪRIMAS AR KOPIJAVIMAS Į BET KOKĮ KITĄ SERVERĮ AR BET KOKIĄ KITĄ VIETĄ TOLESNIAM ATKŪRIMUI AR PLATINIMUI YRA AIŠKIAI DRAUDŽIAMAS.

PROGRAMINEI ĮRANGAI GARANTIJA SUTEIKIAMA, JEI APSKRITAI TOKIA SUTEIKIAMA, TIK PAGAL LICENCINĖS SUTARTIES SĄLYGAS. IŠSKYRUS GARANTINIUS ATVEJUS, NURODYTUS LICENCINĖJE SUTARTYJE, ŠIUO PARTNER ATSISAKO VISŲ GARANTIJŲ IR SĄLYGŲ PROGRAMINĖS ĮRANGOS ATŽVILGIU, ĮSKAITANT VISAS NUMANOMAS PERKAMUMO, TINKAMUMO KONKREČIAI PASKIRČIAI, NUOSAVYBĖS TEISĖS IR TEISIŲ NEPAŽEIDIMO GARANTIJAS IR SĄLYGAS.

Komentarai, klausimai ar pasiūlymai

Prašome atkreipti dėmesį, kad bet kokia informacija, neprašyti pasiūlymai, idėjos ar kiti pareiškimai nebus laikomi konfidencialia informacija ar kieno nors nuosavybe. Siųsdami bet kokią informaciją ar medžiagą, jūs suteikiate Partner neribotą ir neatšaukiamą leidimą naudoti, atkurti, rodyti ekrane, demonstruoti, keisti, perduoti ir platinti šią medžiagą ar informaciją, bei suteikiate Partner teisę laisvai naudotis idėjomis, sąvokomis, techninėmis žiniomis ar metodais, nepriklausomai nuo tikslų, kuriais pateikėte visa tai Partner.