REACH-asetuksen 33 artiklan tiedoksianto

Euroopan parlamentin asetus (EY) N:o 1907/2006 kemikaalien rekisteröinnistä, arvioinnista, lupamenettelyistä ja rajoituksista (REACH) on Euroopan unionin kemikaaleja koskeva sääntelypuite, joka tuli voimaan 1. kesäkuuta 2007.

Artikla 33, tiedottaminen esineiden sisältämistä aineista

Husqvarna-konserni antaa seuraavat tiedot aineista, jotka Euroopan kemikaalivirasto (ECHA) on määrittänyt mahdollisesti sisällytettäviksi REACH-asetuksen liitteeseen XIV (niin sanottu ehdokasluettelo), jos aineen pitoisuus esineissä on enemmän kuin 0,1 painoprosenttia.

REACH-asetuksen 33 artiklan tiedoksianto