Kasutustingimused

Vaatamata sellele, et Partneri kodulehekülje kaudu edastatavat informatsiooni loetakse selle lisamise hetkel õigeks, ei võta Partner endale vastutust ega anna tagatisi otse või kaudselt Partneri koduleheküljelt võetud hüpertekstilinkide või muu informatsiooni kohta ning ei vastuta Partneri koduleheküljel oleva materjali puuduste või ebatäpsuste eest. Informatsiooni edastamisel ja kasutamisel tuleb lähtuda eeldusest, mille kohaselt Partner ei vastuta kahjude, vastutusest tulenevate ja kahjutasunõuete või muude kulutuste eest, mis on täies mahus või osaliselt või otseselt või kaudselt seotud külastajate või kolmandate isikute poolt nimetatud informatsiooni alusel läbi viidud tegevusega.

Autoriõigus

Antud koduleheküljel oleva materjali autoriõiguse omanikuks on © 2006 Husqvarna AB (publ) (vastava märke korral selle tütarfirmad ja/või litsentsi omanikud), SE-561 82 Huskvarna, Rootsi. Kõik õigused reserveeritud.

Koduleheküljel olevat teavet, kaasa arvatud, kuid mitte üksnes teksti, visuaalseid materjale ja heli, on lubatud kasutada üksnes isiklikuks otstarbeks ning juhul, kui pole sätestatud selgesõnalist nõusolekut, on keelatud selle reprodutseerimine, edastamine, levitamine või salvestamine ilma Husqvarna AB (publ) eelneva kirjaliku loata. Kodulehekülje sisu muutmine on rangelt keelatud.

Mõned kodulehekülje osad sisaldavad visuaalseid materjale, mille osas kehtivad nende kasutamiseks loa andnud isikute nimel olevad autoriõigused.

Kaubamärgid

Juhul, kui ei ole viidatud vastupidisele, kuuluvad koduleheküljel kasutatud märgistuse, ettevõtte logode ja embleemidega seotud kaubamärgiõigused ettevõttele Husqvarna AB (publ) (või selle tütarfirmadele).

Vastutusest vabastamine

ANTUD KODULEHEKÜLJEL OLEVAT INFORMATSIOON TULEB KÄSITLEDA NN. 'ALGSEISUNA'. PARTNER EI VÕTA ENDALE MITTE ÜHELGI JUHUL JA MITTE ÜHEGI OSAPOOLE EES VASTUTUST OTSESTE, KAUDSETE, ERI- VÕI MUUDEST ASJAOLUDEST LÄHTUVATE NÕUETE EEST, MILLE ALUSEKS ON ANTUD KODULEHEKÜLJE KASUTAMINE, KAASA ARVATUD KUID MITTE ÜKSNES KAOTATUD KASUM, KATKENUD ÄRITEGEVUS, KASUTAJA INFOSÜSTEEMI OSAKS OLEVATE PROGRAMMIDE VÕI ANDMETE KAHJUSTAMINE, VÄLJA ARVATUD JUHUL, KUI NIISUGUSTE KAHJUDE TEKKIMISELE ON SELGESÕNALISELT VIIDATUD.

Partner ei võta endale vastutust ja/või ei anna tagatisi muude kodulehekülgede osas, kuhu antud kodulehekülje kaudu võib pääseda. Vastavate viidete andmise eesmärgiks on kasutusmugavuse suurendamine ning see ei tähenda Partneri-poolset vastutuse võtmist niisuguste kodulehekülgede sisu eest. Lisaks eeltoodule vastutab kasutaja asjaomaste abinõude rakendamise eest veendumaks, et valitav ei sisalda viirusi, ussviirusi, "Trooja hobuseid" ning muud destruktiivse iseloomuga materjale.

Koduleheküljel olev informatsioon võib sisaldada tehnilisi ebatäpsusi või trükivigu.

Koduleheküljel olevat informatsiooni võidakse igal ajal ilma eelneva etteteatamiseta või vastava teavitamise kohustuseta muuta.

Koduleheküljel avaldatud informatsioon võib sisaldada viiteid ja ristviiteid Partneri toodetele, teenustele, jne., mida Teie riigis ei reklaamita või ei pakuta. Niisuguse informatsiooni täpsust ei ole võimalik garanteerida, eeskätt tulenevalt asjaolust, et sedalaadi informatsioon võib tulenevalt konkreetsetest nõuetest või kättesaadavusest muutuda ning vastavad viited ei tähenda seda, et Partner kavatseb niisuguseid tooteid, teenuseid, jne. Teie kodumaal reklaamida või turule tuua. Täieliku ülevaate saamiseks pakutavate ja tellitavate toodete, teenuste, jne. kohta palume Teil ühendust võtta kohaliku edasimüüjaga.

Koduleheküljel pakutav eriotstarbeline tarkvara

litsentsilepingus - selle rakendamise korral - kehtivad nõuded, mida kohaldatakse koos Tarkvara litsentsilepinguga ('Litsentsileping'). Juhul, kui litsentsilepingus ei ole sätestatud vastupidi, on Tarkvara mõeldud mahalaadimiseks ja kasutamiseks lõppkasutajatele. Tarkvara reprodutseerimine või levitamine on vastuolus litsentsilepingiga ning sellega võivad kaasneda tsiviil- või kriminaalkorras rakendatavad sanktsioonid.

EELTOODU RAKENDAMIST KITSENDAMATA ON TARKVARA KOPEERIMINE VÕI REPORODUTSEERIMINE SERVERIS VÕI KOHAS, KUS SEDA KASUTATAKSE EDASISEKS REPRODUTSEERIMISEKS VÕI LEVITAMISEKS, SELGESÕNALISELT KEELATUD.

TARKVARA ON GARANTII OBJEKTIKS ÜKSNES LITSENTSILEPINGUS SÄTESTATUD TINGIMUSTEL. PARTNER ÜTLEB KÄESOLEVAGA LAHTI IGASUGUSTEST TARKVARAGA SEOTUD GARANTIINÕUETEST, KAASA ARVATUD KAUDSED TAGATISED JA MÜÜGIKÕLBLIKKUSEGA SEOTUD ASPEKTID, KASUTUSOTSTARVE, OMANDIÕIGUS JA RIKKUMATUS, MILLE KEHTIVUST LEPING SELGESÕNALISELT EI SÄTESTA.

Kommentaarid, küsimused või soovitused

Palume Teil meeles pidada, et igasugust informatsiooni, vabatahtlikult antud soovitusi, ideid või muud laadi panustamist ei käsitleta konfidentsiaalse ja varalise objektina. Informatsiooni või materjale saates annate Partnerile piiramatu, tühistamatu loa nimetatud materjalide või informatsiooni kasutamiseks, reprodutseerimiseks, esitamiseks, edastamiseks, muutmiseks, täiendamiseks ja levitamiseks, nõustudes ühtlasi, et Partneril on õigus Teie poolt saadetud ideid, kontseptsioone, oskusteavet ja tehnikaid omal äranägemisel kasutada.