Deklaratsioon vastavalt REACH-i artiklile 33

REACH ("Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määrus (EÜ) nr 1907/2006, mis käsitleb kemikaalide registreerimist, hindamist, autoriseerimist ja piiramist") on Euroopa Liidu kemikaalide kasutamist reguleeriv raamdokument, mis jõustus 1. juunil 2007.

Artikkel 33 – Teabe edastamine toodetes sisalduvate ainete kohta

Husqvarna Group edastab järgmise teabe Euroopa Kemikaaliameti poolt määratud kandidaatainete kohta vastavalt REACH-i Lisale XIV (niinimetatud kandidaatainete loetelu), protsentkontsentratsioonis 0,1%.

Deklaratsioon vastavalt REACH-i artiklile 33