Podmínky používání

Protože jsou informace poskytnuté prostřednictvím webových stránek společnosti Partner v době jejich zařazení pokládány za správné, společnost Partner neposkytuje žádné ručení nebo záruku ohledně jakýchkoliv hypertextových odkazů nebo jiných informací získaných přímo nebo nepřímo z webových stránek společnosti Partner a nepřijímá žádnou odpovědnost za jakékoliv nepřesnosti nebo chybějící údaje na webových stránkách společnosti Partner. Všechny informace jsou poskytovány a používány s vědomím, že společnost Partner nebude odpovídat za žádné vzniklé ztráty, ručení, škody nebo náklady jakéhokoliv druhu, ať už celkově nebo částečně, přímo či nepřímo, vzniklé následkem použití nebo spolehnutím se na informaci návštěvníkem stránek či jinou osobou.

Autorská práva

Obsah webových stránek je vlastnictvím společnosti © 2006 Husqvarna AB (publ) (nebo jejích přidružených společností, kde je takto uvedeno anebo jejich udělovatelů licencí), SE-561 82 Huskvarna, Sweden. Všechna práva vyhrazena.

Informace na webových stránkách zahrnující text, obrázky a zvuk. Nesmí být, s výjimkou přísně soukromých účelů nebo tam, kde je uvedeno jinak, kopírovány, přemísťovány, distribuovány nebo ukládány bez předchozího písemného povolení společností Husqvarna AB (publ), a to bez omezení. Změny obsahu webových stránek jsou výslovně zakázány.

Některé části webových stránek obsahují obrázky, které jsou předmětem autorských práv jejich poskytovatele.

Obchodní značky

Pokud není uvedeno jinak, značky uvedené na webových stránkách, loga společnosti a emblémy jsou předmětem práv obchodních značek společnosti Husqvarna AB (publ) (nebo jejích přidružených společností).

Žádné záruky nebo ručení

INFORMACE NA TĚCHTO WEBOVÝCH STRÁNKÁCH JSOU POSKYTNUTY “JAKÉ JSOU (BEZE ZMĚNY)”. V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NEBUDE SPOLEČNOST HUSQVARNA ODPOVĚDNA ŽÁDNÉ STRANĚ ZA JAKÉKOLIV PŘÍMÉ NEBO NEPŘÍMÉ, ZVLÁŠTNÍ NEBO JINÉ NÁSLEDNÉ ŠKODY PŘI JAKÉMKOLIV POUŽITÍ TĚCHTO WEBOVÝCH STRÁNEK NEBO JAKÝCHKOLIV WEBOVÝCH STRÁNEK K TĚMTO STRÁNKÁM PŘIPOJENÝCH VČETNĚ JAKÉKOLIV ZTRÁTY ZISKU, PŘERUŠENÍ OBCHODU, ZTRÁTY PROGRAMŮ NEBO JINÝCH DAT VE VAŠEM INFORMAČNÍM SYSTÉMU NEBO PODOBNĚ, A TO BEZ OMEZENÍ, DOKONCE I KDYŽ JSME O TAKOVÝCHTO ŠKODÁCH VÝSLOVNĚ INFORMOVALI.

Společnost Partner neposkytuje vůbec žádné záruky anebo ručení na žádné jiné webové stránky, na které vstoupíte skrze její webové stránky. Tyto jsou pouze považovány za praktické a neznamená to, že společnost Husqvarna souhlasí nebo přijímá jakoukoliv zodpovědnost za obsah nebo použití takovýchto webových stránek. Kromě toho, je na vás udělat předběžná opatření a ujistit se, že cokoliv vybíráte pro vaše použití, neobsahuje takové položky jako viry, červy, trójské koně a jiné položky s ničivou podstatou.

Informace na těchto webových stránkách mohou obsahovat technické nepřesnosti nebo typografické chyby.

Informace obsažené na těchto webových stránkách mohou být kdykoliv změněny bez předchozího oznámení nebo povinnosti.

Informace, které jsou publikovány na těchto webových stránkách, mohou obsahovat odkazy nebo křížové odkazy na výrobky, služby atd. společnosti Partner, které nejsou uvedeny na trh nebo k dostání ve vaší zemi. Přesnost takovýchto informací nemůže být zaručena, částečně proto, že jsou tyto informace předmětem změny, specifických požadavků nebo dostupnosti a takovéto odkazy nevedou nutně k závěru, že společnost Husqvarna zamýšlí takovéto výrobky, služby atd. uvést na trh ve vaší zemi. Pro celkové detaily týkající se výrobků, služeb atd., které pro vás mohou být dostupné a objednatelné, kontaktujte vašeho místního prodejce.

Na webových stránkách je k dispozici specifický software

Jakýkoliv software, který může být dostupný ke stažení z těchto webových stránek (“Software”) spadá pod autorská práva společnosti Husqvarna AB (publ) nebo jejích přidružených společností anebo jejích dodavatelů.

Použití Software je řízeno podmínkami licenční dohody koncového uživatele, pokud existuje, a která doprovází nebo je zahrnuta v software (“Licenční dohoda”). Jak jinak vyplývá z licenční dohody, Software je určen ke stažení a užívání výhradně koncovými uživateli. Jakékoliv kopírování nebo šíření Software v rozporu s licenční dohodou může vést k trestnímu stíhání podle občanského a trestního práva.

BEZ OMEZENÍ VÝŠE UVEDENÉ VĚTY PLATÍ, ŽE KOPÍROVÁNÍ NEBO ŠÍŘENÍ SOFTWARU NA JAKÝKOLI JINÝ SERVER NEBO MÍSTO URČENÉ K DALŠÍMU ŠÍŘENÍ NEBO PŘEPOSÍLÁNÍ JE VÝSLOVNĚ ZAKÁZÁNO.

SOFTWARE JE POD ZÁRUKOU, POKUD NĚJAKÁ EXISTUJE, A TO JEN PODLE PODMÍNEK LICENČNÍ DOHODY. S VÝJIMKOU ZÁRUK OBSAŽENÝCH V LICENČNÍ DOHODĚ, SPOLEČNOST HUSQVARNA TÍMTO ODMÍTÁ VŠECHNY ZÁRUKY A PODMÍNKY TÝKAJÍCÍ SE SOFTWARE, VČETNĚ VŠECH ZÁRUK A PODMÍNEK PRODEJNOSTI, ZPŮSOBILOSTI PRO KONKRÉTNÍ ÚČEL, NÁZVU A OMEZENÍ.

Komentáře, otázky nebo návrhy

Vezměte prosím na vědomí, že jakékoliv informace, nevyžádané návrhy, nápady nebo jiné písemné nabídky nebudou považovány za důvěrné a chráněné zákonem. Zasláním jakékoliv informace nebo materiálu udělujete společnosti Husqvarna neomezenou, neodvolatelnou licenci používat, kopírovat, vystavovat, předvádět, upravovat, šířit a distribuovat tyto materiály nebo informace, a také souhlasíte, že společnost Partner může svobodně používat jakékoliv nápady, koncepty, know-how nebo postupy, které jste nám poslali pro jakýkoliv účel.